Healthy Holidays at Seleni Suites in Vytina

Συνήθως, οι αργίες και οι διακοπές, είναι περίοδοι κατά την διάρκεια των οποίων ακόμη και οι πιο φανατικοί υγιεινιστές ξεφεύγουν από τις υγιείς συνήθειες διατροφής τους.

Στο Seleni Suites, μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την τάση και να εξασφαλίσουμε ότι  θα ακολουθήσετε μια υγιή αγωγή διατροφής καθ ‘ όλη τη διαμονή σας.

Η υγιεινή διατροφή δεν συνεπάγεται υποσιτισμό ούτε στέρηση των αγαπημένων μας φαγητών ενώ μας εξασφαλίζει ευεξία, ενέργεια και σταθερή διάθεση.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες σας έτσι ώστε σταδιακά, η διατροφή σας να γίνει υγιεινή και νόστιμη.

Τα Μεσογειακά προϊόντα είναι εδώ για εσάς και θα συμβάλουν στην προσπάθεια σας να κάνετε μικρές αλλαγές στην διατροφή σας, όπως την προσθήκη λαχανικών και φρούτων, ή την μετάβαση από το βούτυρο στο ελαιόλαδο.

Το νερό και η άσκηση συμπληρώνουν την εικόνα της υγιεινής πλευράς της ζωής σας και εμείς μπορούμε να σας δείξουμε πώς να αναπτύξετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα άσκησης και διατροφής που θα μπορέσετε να διατηρήσετε για πάντα.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες της European Society of Lifestyle Medicine θα σας μυήσουν στα «μυστικά» ενός υγιεινού τρόπου ζωής και εμείς, στο Seleni Suites, μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, θα φροντίσουμε να εφαρμόζουμε στο έπακρο τις οδηγίες τους.

Usually, holidays and vacations are periods when even health fanatics stray away from their healthy living habits.

In Seleni Suites we may turn this around and make sure that you will follow a healthy diet regimen throughout your entire stay. Healthy eating is not about  dietary starvation, or depriving yourself of your favourite food while it makes you feel great, it gives you energy and a stable mood. 

We can help you make changes to your eating habits so that, gradually, your diet will become healthier and more delicious.

Mediterranean food is here for you and it will contribute to your effort to make small changes, like adding colorful vegetables and fruit to your diet, or switching from butter to olive oil.

Water and exercise complete the picture of your new healthy side of life and we may show you how to develop a balanced plan of nutritional diet & exercise that you can maintain for life. 

Medical experts of the European Society of Lifestyle Medicine will initiate you into the “secrets” of a healthy lifestyle and we, in Seleni Suites, along with our professional associates will ensure that their advice and instructions are best applied.

Habituellement, les jours fériés et les vacances sont des périodes où même les fanatiques de santé s’éloignent de leurs habitudes de vie saines.

En Seleni Suites nous pouvons inverser cette tendance et assurez-vous que vous suivez un régime alimentaire sain tout au long de votre séjour.

Une alimentation saine n’est pas sur la famine alimentaire, ou de vous priver de vos aliments préférés tout cela fait de vous sentir bien, il vous donne de l’énergie et une humeur stable.

Nous pouvons vous aider à faire des changements à vos habitudes alimentaires afin que, progressivement, votre alimentation sera plus saine et plus délicieux.

Cuisine méditerranéenne est là pour vous et elle contribuera à vos efforts pour faire de petits changements, comme l’ajout de fruits et légumes colorés à votre régime alimentaire ou la commutation de beurre à l’huile d’olive.

L’eau et l’exercice complètent le tableau de votre nouveau côté sain de la vie et nous pouvons vous montrer comment élaborer un plan équilibré de régime alimentaire et l’exercice que vous pouvez maintenir toujours.

Les experts médicaux de la European Society of Lifestyle Medicine vous apprendra les «secrets» d’un mode de vie sain et nous, dans Seleni Suites, avec nos associés professionnels veillerons à ce que leurs conseils et instructions sont mieux appliquées.

Di solito, le vacanze sono periodi in cui anche i salutisti si allontanano dalle loro abitudini di vita sane.

In Seleni Suites possiamo cambiare questa situazione e fare in modo che si seguirà un regime di dieta sana per tutto l’intero soggiorno.

Mangiare sano non si tratta di fame dieta, o privarsi del vostro cibo preferito mentre vi fa sentire bene, vi da energia e un umore stabile.

Possiamo aiutarvi apportare modifiche alle vostre abitudini alimentari in modo tale che, poco a poco, la dieta diventa più sana e più deliziosa.

Cucina mediterranea è qui per voi e contribuirà al vostro sforzo per fare piccole modifiche, come l’aggiunta di verdure colorate e frutta per la vostra dieta, o il passaggio dal burro all’olio d’oliva.

L’acqua e l’esercizio fisico completano il quadro del nuovo lato sano della vita e noi possiamo mostrarvi come sviluppare un piano equilibrato di dieta nutrizionale e di esercizio che si può mantenere per tutta la vita.

Gli esperti medici della European Society of Lifestyle Medicine vi insegnara  i “segreti” di uno stile di vita sano e, in Seleni Suites, insieme ai nostri collaboratori professionali faremo in modo che i loro consigli e instruzzioni sono meglio applicate.

Por lo general, los días festivos y las vacaciones son períodos en los que incluso los fanáticos de la salud se apartan de sus hábitos de vida saludable.

En Seleni Suites podemos cambiar esto y asegurarse de que va a seguir un régimen de dieta saludable durante toda su estancia.

Una alimentación saludable no se trata de la dieta de hambre o privarse de su comida favorita mientras le hace sentir muy bien, le da energía y un estado de ánimo estable.

Podemos ayudarle a hacer cambios en sus hábitos alimenticios para que, poco a poco, su dieta será más saludable y más delicioso.

Comida mediterránea está aquí para usted, y contribuirá a su esfuerzo para hacer pequeños cambios, como la adición de verduras de colores y frutas a su dieta, o se cambia de la mantequilla con el aceite de oliva.

El agua y el ejercicio completan la imagen de su nuevo lado sano de la vida y le pueden mostrar cómo desarrollar un plan equilibrado de dieta nutricional y de ejercicio que se puede mantener de por vida.

Los expertos médicos de la European Society of Lifestyle Medicine le iniciará en los “secretos” de un estilo de vida saludable y que, en Seleni Suites, junto con nuestros asociados profesionales se aseguraremos de que se apliquen mejor sus consejos e instrucciones